Palvelut

Palvelut

Raken­nus­pro­jek­tin ohjaa­mi­nen ja hal­lin­ta edel­lyt­tä­vät koke­mus­ta, ammat­ti­tai­toa ja
moni­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta. Hoi­dam­me puo­les­ta­si hank­keen rakennuttamisen
sekä raken­nus­työn valvonnan.
- projektinjohtopalveluna
- rakennuttamistehtävät
- työmaavalvonta
- tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin tehtävät
val­von­ta • han­ke­suun­nit­te­lu • kus­tan­nusar­viot • rakennuttamistehtävät